БУЛГАН АЙМГИЙН САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБА

Санхүүгийн хяналт аудитын алба нь Монгол улсын засгийн газрын 2014 оны 327-р тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Б/12 тоот захирамжаар байгуулагдсан.
Албаны дарга-1, Улсын ахлах байцаагч-1, Улсын байцаагч-3 орон тоотой үйл ажиллагаагаа явуулж байна.