2019 он Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил

Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт аудитын албаны  ‘ИРГЭДЭЭ СОНСОХ УТАС 70342244’ -д төрийн ажил үйлчилгээг сайжруулах, төрийн алба хаагчдын харилцаа хандлага, ёс зүйтэй холбоотой иргэдийн санал, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэхийн зэрэгцээ http://sankhuuhyanalt.bu.gov.mn хаягаар өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэж байна.